A-Z Volební program

Představujeme Vám náš A - Z volební program pro volby do zastupitelstva Loun.

 Bezpečnost

Naším cílem je, aby Městská policie byla na zavolání 156 kdekoli ve městě do pěti minut. Svou preventivní a kontrolní činnost zaměří především na problematické lokality.

 • K otázkám bezpečnosti chceme přistupovat maximálně zodpovědným způsobem.
 • Jde nám o profesionální a zároveň k veřejnosti vstřícný výkon policejní práce, který se opírá o ochotu veřejnosti podílet se na věcech veřejných.
 • Strážníkovi bude svěřen konkrétní okrsek, za který bude zodpovídat.
 • Častější přítomnost strážníků v okrajových částech města, Brloze a Nečichách považujeme za stejně důležitou, jako v centru.
 • Důležitým prvkem bezpečnosti ve městě je i kvalitní veřejné osvětlení.
 • Chceme vzbudit větší zájem o bezpečnostní problémy a veřejný pořádek.
 • Chceme naslouchat občanům, kteří navrhují městské policii, jak řešit určité problémy.
 • Městská policie se zaměří na preventivní činnost s využitím nerepresivních prostředků. Městská policie bude aktivně chránit občany našeho města a pečovat o rizikové skupiny, kterými jsou zejména děti, mládež a senioři. Hlavním úkolem městské policie nesmí být postihování dopravních přestupků, ale preventivní a kontrolní činnost.
 • V této souvislosti za důležité považujeme pořádání besed a přednášek nejenom v mateřských školkách, ale také v základních a středních školách či v klubech a jiných společenstvích seniorů. Jejich cílem bude seznamování s činností a úkoly policie, zvyšování jejich právního vědomí a informování o možnostech bezpečného chování a o nebezpečí, se kterým se děti i dospělí mohou setkat v reálném životě.
 • Zvýšená činnost městské policie věnovaná prevenci kriminality bude mít do budoucna pozitivní efekt na cílové skupiny a výsledkem preventivního působení bude omezení nárůstu kriminality.

 

Cestovní ruch

 • Podpoříme cestovní ruch jako další zdroj příjmů pro lounské živnostníky.
 • Zaměříme se na prezentaci atraktivních lokalit Loun – gotiky (kostely - především sv. Mikuláš) a galerií (GAML, GBR a dalších včetně podpory vybudování galerie světově proslulého Zdeňka Sýkory).
 • Podpoříme aktivity, jakými je Letní lounské vábení, a budeme usilovat o nejméně 3 další obdobné jednodenní akce.
 • Při podpoře cestovního ruchu chceme využít vztahů s našimi partnerskými městy v zahraničí - Lučenec, Zschopau, Barendrecht, Veneux-les Sablons.
 • Budeme podporovat aktivity Destinační agentury Dolní Poohří a snažit se pokročit dál při výstavbě cyklostezky č. 6 Ohře.

Doprava

 

Budeme pokračovat v prosazování dostavby silnice R7. Ve městě přidáme další parkovací místa na sídlištích a poblíž centra.

 • Silnice R7 spojí Louny s Prahou, s průmyslovou zónou Triangle a s Německem.
 • V nadcházejícím volebním období chceme vyřešit obtížně průjezdnou křižovatku na Komenského náměstí, nejlépe formou malého kruhového objezdu.
 • Nevzdáme se snahy vytlačit kamiony na obchvat za pomoci dopravních opatření uvnitř města.
 • Zahájíme přípravu na zřízení nové železniční zastávky na západním okraji města pro obsluhu nové obytné čtvrti rodinných domků.

 Finance

 

Udržíme vyrovnaný rozpočet města. Na nové investice ušetříme z provozních peněz a použijeme případné výnosy z prodeje majetku města.

 • Motto: „Budeme se snažit udržet vyrovnaný rozpočet města tak, aby finance na nové investice a obnovu byly získány z dotací a bez úvěrů.“
 • Chceme jít cestou drobných, ale progresivních a pozitivních kroků, podpořených komunikací s občany, nikoli velkých a často drahých změn. Naším cílem musí být usnadnění a zpříjemnění života všech občanů. 
 • Rozvoj města musí podléhat koncepci, která překračuje jedno volební období a snaží se řešit rozvoj města a případné problémy jako komplex. Nelze dlouhodobě upřednostňovat jen jednu agendu, jen jednu skupinu obyvatel, jen jeden cíl.
 • Abychom dosáhli naprosté transparentnosti, budeme zveřejňovat zprávy o hospodaření města na internetu (včetně organizací zřizovaných, řízených a vlastněných městem).
 • Rozšíříme funkcionalitu a přístupnost otevřeného „rozklikávacího rozpočtu“ města.
 • Prosadíme úspory na MÚ včetně organizací zřizovaných, řízených a vlastněných městem. Je třeba je hledat především v zefektivnění vnitřních procesů a provozu, ne škrtáním a propouštěním.
 • Prozkoumáme dlouhodobé smlouvy a zjistíme možnost úspor či dodatečných příjmů.
  U všech našich záměrů budeme zjišťovat možnost spolufinancování aktivity z fondů EU, krajských či státních dotací. Primárně chceme zvažovat, co budeme dělat, a poté, jak to budeme financovat, nechceme hledat peníze a následně vymýšlet, co za ně případně pořídit.
 • Příjmy budou odhadovány pragmaticky a střízlivě, aby se je podařilo naplnit dle předpokladu. Budeme se snažit i nadále udržet vyrovnaný rozpočet a kladné saldo našeho města.

 

Investice

 

Budeme prosazovat zejména rychlé dokončení stavby městského bazénu, podpoříme rekonstrukci fotbalového stadionu, ale pokročíme také v investicích do chodníků a zeleně.

 • Rozšíříme In-line dráhy a cyklostezky.
 • Další budoucí lokalitou pro vybudování asfaltové multifunkční stezky je ulice Jimlínská, v prodloužení ulice Na Horizontu směrem k vodárně a pak přes lávku dál až na Líšťanskou spojku. 
 • Komunikace - Louny ukazují, že město nemusí mít jen pěkné náměstí či centrum, ale i sídliště či okrajové čtvrti. Proto chceme zachovat výši investic do komunikací a zeleně, abychom měli ve městě opravené a bezpečné chodníky, přechody pro chodce, aby městské části nebyly jen betonové, ale s výrazným podílem zeleně.
 • Rozvoj města - rozvoj infrastruktury v nově vznikajících čtvrtích s oddychovými zónami (náměstí, park) - Po vydařené akci Zahradní město vzniká v Lounech další čtvrť na Březince. Zde budeme chtít zlepšit infrastrukturu propojením ulice Tomanova s touto novou čtvrtí a pokročit v přípravě na vybudování nového náměstí a parku podle existujícího územního plánu.
 • Školy - Zateplování a modernizace školních budov, obnova sportovišť pro děti – V minulosti se úspěšně podařilo investovat do zateplení škol a obnovy sportovišť pro děti. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále.
 • Při získávání dotací na investiční akce chceme navázat na úspěchy těch dosavadních: kulturní centrum Zastávka, zateplení většiny základních škol, zateplení Domova pro seniory, vybudování Zeleného náměstí v Zahradním městě.

 

Kultura

 

Podpoříme spolkovou činnost i aktivity jednotlivců v oblasti kultury, včetně nových kulturních příležitostí, jako třeba rozšířené využívání letního kina.

 • Chceme stabilizovat a podle možností navýšit rozpočet kultury a zpřehlednit pravidla pro podporu tzv. živého umění a nezávislých kulturních aktivit (např. festivaly atp.).
 • Chceme, aby město a městské organizace ještě více podporovaly spolkovou činnost i aktivity jednotlivců v oblasti kultury.
 • Podpoříme aktivity, které hledají nové kulturní příležitosti, protože to je cesta, jak přispět k oživení města.

 

Rodinná, sociální a bytová témata

 

Podpoříme rodinné bydlení, nedovolíme vznik lokalit s koncentrovanými sociálními problémy a budeme dále rozvíjet oblast péče o seniory.

 • Podpoříme příležitosti pro sladění profesního a rodinného života.
 • Podpoříme akce spojující rodinné příslušníky v oblasti sportovní a společenské.
 • Podpoříme rodinné bydlení.
 • Podpoříme rodinné slevy –  např. zavedením rodinných pasů.
 • Vytvoříme veřejné prostory pro neorganizované trávení volného času.
 • Pokusíme se o vznik family pointu - bezbariérového místa určeného rodině, které bezplatně poskytuje prostor pro přebalení, nakojení nebo ohřátí dětské stravy a dětský koutek. 
 • Budeme vytvářet příznivé sociálně – ekonomické podmínky pro fungování rodiny (služby pro rodiny, slučitelnost práce a rodiny, podpora svobodného rozhodování rodin, způsob zajištění péče o děti).
 • Chceme řešit financování aktivit rodinné politiky ze zdrojů obce, kraje, ministerstva pro místní rozvoj, evropského fondu pro regionální rozvoj, operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 • Společně se sociální kurátorkou budeme pokračovat v práci na komunitním plánu města.
 • Nedovolíme vznik lokalit s koncentrovanými sociálními problémy.
 • Nadále bychom chtěli rozvíjet hlavně oblast péče o seniory. 

 

 Sport

 

Dobře fungující sportovní oddíly a různorodé městské sportovní aktivity zejména dětí a mládeže považujeme za rozhodující pro zdravý život ve městě.

 • Motto: „Dobře fungující sportovní oddíly a různorodé městské aktivity v Lounech – spokojení sportovci a občané – nenudící se mládež a děti.“
 • Nadále zachováme a podpoříme provoz všech sportovních zařízení, dětských a školních hřišť.
 • Budeme spolufinancovat mládežnický sport a finančně částečně podpoříme i nejúspěšnější sportovní oddíly v kolektivních sportech. 
 • Chceme spolufinancovat tradiční významné sportovní akce propagující město.
 • Trvale budeme podporovat spolupráci města, sportovních oddílů a škol s cílem umožnit co nejširší sportovní vyžití občanům města.
 • Podpoříme využití areálu výstaviště v Lounech – park TGM jako centra pro sportovní, společenské a rodinné rekreační aktivity obyvatel města.
 • Podporujeme výstavbu Městské plavecké haly.

  Ve spolupráci s okolními obcemi a regionem Dolní Poohří rozšíříme cyklostezky a cyklotrasy, budeme lépe koordinovat jejich výstavbu s krajskou samosprávou včetně využití všech dotačních titulů.
 • Záleží nám na trvalé údržbě školských sportovních areálů, dětských koutků a herních prvků.

 

Výchova a vzdělávání

 

Udržíme dostatek míst v mateřských školách, podpoříme specializaci základních škol a zasadíme se o zachování oborové nabídky středních škol.

 • Chceme se zabývat otázkou zřízení jeslí.
 • Udržíme dobrou situaci s umisťováním dětí do mateřských škol.
 • Budeme usilovat o to, aby město nadále ekonomicky podporovalo činnost školních družin.
 • Pomůžeme lounským školám získávat prostředky z evropských fondů. Podpoříme činnost psychologů na základních školách.
 • Podpoříme programy primární prevence na školách (např. drogová prevence).
 • Budeme úzce spolupracovat s Městskou knihovnou Louny a Základní uměleckou školou v oblasti nabídky kulturních a vzdělávacích pořadů a udržování tradic města příznivého pro vzdělání i kulturu.
 • Chceme hledat cesty pro usnadnění integrace hendikepovaných dětí na lounských školách.
 • Podpoříme spolupráci Městského informačního centra Louny a místních škol.

 

Zdravotnictví

 

Budeme podporovat Zdravotnickou záchrannou službu spolu se sítí praktických lékařů a dalších menších soukromých zdravotnických zařízení.

 • Trvale budeme spolupracovat s majiteli Nemocnice Louny a.s. a majiteli lounské polikliniky – kromě jiného příspěvkem na provoz recepce.
 • Budeme spoluvytvářet přívětivé podnikatelské prostředí pro provoz menších soukromých zdravotnických zařízení a soukromých ambulancí v Lounech.
 • Udržíme ve spolupráci s Krajským úřadem bezproblémové fungování a případně rozšíříme pohotovost pro dospělé, zubní pohotovost a pohotovost pro děti v Lounech.
 • Budeme podporovat Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje jako jeden ze základních pilířů zdravotní péče v Lounech.
 • Udržíme dobré vztahy se spádovými nemocnicemi pro Louny – tj. nemocnicí Slaný a Žatec.
 • Zajistíme fungovaní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně hendikepované spoluobčany.
 • Podpoříme zdravotní prevenci pořádáním kurzů první pomoci pro širokou veřejnost ve spolupráci např. s městskou knihovnou a kurzy první pomoci na základních a středních školách.
 • Podpoříme soukromé lékaře, zejména nově začínající, při zařizování jejich ambulancí (půjčky na vybavení ordinací). 

 Životní prostředí

 

Budeme podporovat vzornou údržbu a čistotu trávníků a parků, veřejných prostranství i ulic. Budeme pečovat o dětská hřiště i o dostatek zeleně ve městě.

 • V souladu s vizí přátelského místa k životu budeme klást důraz na čisté životní prostředí.
 • Chceme spolupracovat se soukromým sektorem na přípravách územního plánu a rozvoje dalších lokalit s požadavkem na zajištění patřičné občanské vybavenosti a množství zeleně.
 • Ve spolupráci s občany budeme aktualizovat  dlouhodobý plán rozvoje města.
 • Podpoříme občanské aktivity směřující k obnově a údržbě zeleně v našem městě.
 • Nadále budeme podporovat vzornou údržbu a čistotu trávníků a parků, udržované a čisté ulice a veřejná prostranství.
 • Pravidelně budeme pečovat o údržbu a rozvoj dětských hřišť (výměna písku v pískovištích) a hledat nová místa pro jejich vytváření a budování.
 • Podpoříme rekonstrukci a vybudování pěšinek, cest, míst setkávání a laviček podél řeky Ohře – přiblížíme znovu město řece.
 • Zpracujeme studii využitelnosti městského parku TGM. Různá zákoutí pro děti, in-line dráha, grilovací koutek, posilovací stroje, koutek pro seniory, prostor pro mladé umělce, se zapojením všech občanů Loun.
 • Zasadíme se o lepší soužití občanů vlastnících psy a občanů, kterým vadí psí exkrementy ve městě.
 • Najdeme plochu, na které umožníme venčení psů bez vodítka.